back1

ALGEMENE VOORWAARDEN AQUA XL B.V.

algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AQUA XL B.V.gevestigd te Oosterwolde, opgesteld op 13 juni 2014.

Artikel 1 Geldigheid van deze algemene voorwaarden
1-1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, adviezen, aanbiedingen en alle prestaties, van welke aard dan ook, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aqua XL B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (8431VT) Oosterwolde aan de Duistereweg 10, KvK-nummer 60641142, aangegaan met, uitgebracht aan, verricht voor, of verricht ten behoeve van, of verricht in opdracht van, de wederpartij.

1-2 Deze algemene voorwaarden kunnen ook jegens de wederpartij worden ingeroepen door werknemers van Aqua XL B.V. en door derden die door Aqua XL B.V. zijn ingeschakeld.

1-3 Deze algemene voorwaarden – welke in ieder geval kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden Aqua XL B.V.” – kunnen op afspraak door de wederpartij worden ingezien op het vestigingsadres van Aqua XL B.V., zoals voormeld in lid 1-1, zullen op de website van Aqua XL B.V. (www.aquaxl.nl) worden gepubliceerd en aldaar te downloaden zijn, en worden op verzoek kosteloos aan de wederpartij toegezonden.

1-4 De overeenkomst of bestelling – hoe ook genaamd – van de wederpartij geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. De bevestiging of aanvaarding door de wederpartij van een aanbod, advies of offerte, uitgebracht door Aqua XL B.V., geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. De bevestiging of aanvaarding door de wederpartij van een product of dienst, geleverd of verricht door Aqua XL B.V., geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Het aangaan van een overeenkomst door de wederpartij met Aqua XL B.V. geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

1-5 Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De wederpartij die zich op afwijking van de algemene voorwaarden beroept, moet deze afwijking met schriftelijke middelen bewijzen. Aan overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten ontlenen voor toekomstige gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1-6 Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden in een bepaald geval in rechte geen stand kan houden, wordt deze voor dat geval van rechtswege geconverteerd in een zodanig beding dat daarmee, met opheffing van de bezwaren welke tot ongeldigheid leidden, de met het ongeldige beding beoogde doelstelling zoveel mogelijk wordt bereikt. Mocht enig beding geheel wegvallen, dan blijven alle overige bedingen, hoe nauw zij ook met het weggevallen beding samenhingen, onverkort in stand.

Artikel 2 Enige definities en algemene bepalingen
2-1 Onder “wederpartij” wordt in ieder geval verstaan de natuurlijke persoon, de rechtspersoon is in de ruimste zin des woords en de/het – voor zover niet reeds een rechtspersoon – overheid, overheidsinstantie of overheidsorgaan, en die/dat, van welke aard dan ook, aan Aqua XL B.V. een opdracht verstrekt, een overeenkomst met Aqua XL B.V. aangaat, een aanbod, een offerte, een product of een advies van Aqua XL B.V. ontvangt of welke prestatie dan ook van Aqua XL B.V. ontvangt.

2-2 Onder “overeenkomst” wordt in ieder geval verstaan, het verrichten van diensten en/of het leveren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van goederen in het kader van of met betrekking tot:

 1. waterbehandeling in de ruimste zin des woords, alsmede de bemiddeling en handel daarin en de import en export daarvan; e. alle prestaties van Aqua XL B.V. van welke aard ook.

2-3 Onder “schriftelijk” kan tevens verstaan worden “elektronisch”, althans bij methode die geschikt is voor het verzenden en opslaan van geschrifttekens. Niettemin staat het Aqua XL B.V. steeds vrij om te verlangen dat de wederpartij enige mededeling bij ondertekend, niet-elektronisch stuk aan Aqua XL B.V. richt of bevestigt. De bewijslast van ontvangst van enige mededeling van de wederpartij door Aqua XL B.V. berust bij de wederpartij. Aqua XL B.V. mag het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan Aqua XL B.V. schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.

2-4 Indien naar enige wettelijke regeling wordt gewezen, wordt tevens gedoeld op enige wettelijke regeling welke geacht moet worden daarvoor in de plaats te zijn getreden.

Artikel 3 Algemene voorwaarden van wederpartijen en/of derden
3-1 Aqua XL B.V. wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De bewijslast van dat laatste berust alsdan bij de wederpartij.

3-2 Mochten algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden toch toepasselijk zijn, dan laat dit echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Aqua XL B.V. onverlet, voor zover deze niet strijdig zijn met die algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden.

3-3 Algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden worden slechts door Aqua XL B.V. aanvaard met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst. Op andere overeenkomsten, ook die welke nadien worden aangegaan, zullen de algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden uitdrukkelijk niet van toepassing zijn. Het bepaalde in artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
4-1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Aqua XL B.V. zijn vrijblijvend en binden Aqua XL B.V. niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5. Mondelinge aanbiedingen door Aqua XL B.V. en aanbiedingen door haar ondergeschikten in welke vorm ook, binden Aqua XL B.V. niet, tenzij deze aanbiedingen namens Aqua XL B.V. uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

4-2 Alle offertes en/of aanbiedingen van Aqua XL B.V. hebben een geldigheidsduur van veertien dagen na verzending. Aqua XL B.V. kan een andere geldigheidsduur vaststellen en deze op de offerte of anderszins schriftelijk aan de wederpartij mededelen. Indien de wederpartij de geldende termijn ongebruikt laat passeren, vervalt de offerte.

4-3 Alle offertes en/of aanbiedingen kunnen te allen tijde door Aqua XL B.V. worden herroepen of herzien voordat de ingevolge lid 4-2 geldende termijn is verstreken (of daarna, zelfs indien de overeenkomst is gegeven), behoudens indien schriftelijk en uitdrukkelijk door Aqua XL B.V. was vermeld dat de offerte bindend voor haar was.

 4-4 Aqua XL B.V. is pas aan een – al dan niet naar aanleiding van een offerte of aanbieding – door de wederpartij gegeven overeenkomst gebonden, indien Aqua XL B.V. de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. Dit is anders indien schriftelijk en uitdrukkelijk door Aqua XL B.V. was vermeld dat de aanbieding of offerte voor haar bindend was: in dat geval zal Aqua XL B.V. gebonden zijn door aanvaarding van de offerte of de aanbieding door de wederpartij, maar alleen indien de wederpartij dit binnen de geldende termijn doet en de aanvaarding schriftelijk, volledig en onvoorwaardelijk is.

4-5 Aan een niet-tijdige, onvolledige, dan wel voorwaardelijke aanvaarding door de wederpartij van een offerte of aanbieding van Aqua XL B.V., hoe ondergeschikt de afwijking ook is, is Aqua XL B.V. nimmer gebonden, tenzij Aqua XL B.V. haar gebondenheid uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.

4-6 Bij de aanbieding/offerte meegezonden, of anderszins aan de wederpartij ter beschikking gesteld documentatiemateriaal (waaronder, maar niet uitsluitend, catalogi, folders, tekeningen en prijslijsten) is, behoudens uitdrukkelijk andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief van karakter en bindt Aqua XL B.V. niet. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, ook niet nadat de overeenkomst is gesloten.

4-7 Alle aanbiedingen en/of offertes van Aqua XL B.V. zijn gebaseerd op gegevens en stukken die van de wederpartij afkomstig zijn, tenzij in de offerte/aanbieding uitdrukkelijk anderszins is bepaald. De wederpartij is aansprakelijk voor alle extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering, vergoeding van schade en alle andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en/of fouten in gegevens die van de wederpartij afkomstig zijn.

Artikel 5 Overeenkomst en afspraken
5-1 Aan enige overeenkomst of opdracht kunnen door de wederpartij geen rechten jegens Aqua XL B.V. worden ontleend dan nadat de overeenkomst uitdrukkelijk, schriftelijk en aantoonbaar namens Aqua XL B.V. is bevestigd. De schriftelijke bevestiging wordt geacht de tussen Aqua XL B.V. en de wederpartij gemaakte afspraken juist weer te geven.

5-2 Indien Aqua XL B.V. enige mededeling, zoals een opdrachtbevestiging, bevestiging van afspraken, bevestiging van bepaalde feiten, of wat voor mededeling dan ook, aan de wederpartij richt, is de wederpartij verplicht deze terstond zorgvuldig op juistheid te controleren en, indien hij/zij meent dat bedoelde mededeling onjuist is, hier zo snel als mogelijk is, doch uiterlijk binnen drie dagen, na verzending van de mededeling door Aqua XL B.V. tegen te protesteren, op straffe van verval van het recht zich alsnog op onjuistheid van bedoelde mededeling te beroepen. Aan verschrijvingen, rekenfouten en andere kennelijke vergissingen van Aqua XL B.V. kan de wederpartij nimmer rechten ontlenen.

5-3 Slechts de statutair bestuurders van Aqua XL B.V. zijn bevoegd Aqua XL B.V. te binden en namens Aqua XL B.V. aanbiedingen, offertes, afspraken en overeenkomsten en opdrachten te bevestigen (of aanbiedingen of offertes waarvan is vermeld dat zij bindend zijn, uit te brengen) alsmede volmachten af te geven, een en ander met inachtneming van de op de vertegenwoordigingsbevoegdheid toepasselijke beperkende bepalingen zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Afspraken of overeenkomsten met werknemers of andere ondergeschikten van Aqua XL B.V. of derden binden Aqua XL B.V. niet, voor zover zij aldus namens Aqua XL B.V. niet schriftelijk worden bevestigd of voor zover zij niet vallen binnen een aldus namens Aqua XL B.V. afgegeven schriftelijke volmacht.

5-4 Aqua XL B.V. heeft het recht onderhandelingen over een (eventueel) tot stand te brengen overeenkomst op ieder gewenst moment af te breken. De wederpartij kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer vorderen dat verder wordt onderhandeld dan wel dat Aqua XL B.V. een vergoeding betaalt voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden of nog te lijden schade.

Artikel 6 Annulering en opschorting van de overeenkomst
6-1 Indien de wederpartij aan Aqua XL B.V. te kennen geeft, (verdere) uitvoering van de overeenkomst door Aqua XL B.V. – of het leveren van welke prestatie door Aqua XL B.V. ook – niet meer op prijs te stellen, hetzij onder de benaming annulering, ontbinding opzegging, of onder welke benaming of om welke reden dan ook, is de wederpartij gehouden om alle door of als gevolg daarvan door Aqua XL B.V. te maken kosten onmiddellijk te vergoeden. Tevens zijn alle door Aqua XL B.V. ter zake van de overeenkomst gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar. De gederfde winst is 10 % van hetgeen Aqua XL B.V. na het leveren van de prestatie anders van de wederpartij te vorderen zou hebben gehad. Aqua XL B.V. behoudt het recht tot het vorderen van de werkelijk door haar geleden schade indien deze meer bedraagt.

6-2 Indien de uitvoering van de overeenkomst door Aqua XL B.V. vertraging oploopt door en/of als gevolg van handelen en/of nalaten van de wederpartij, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7 Niet-overdraagbaarheid aanspraken en verplichtingen van de wederpartij
De rechten en verplichtingen die uit de tussen Aqua XL B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst, uit het door Aqua XL B.V. gedane bindend aanbod dan wel anderszins uit de relatie tussen Aqua XL B.V. en de wederpartij voortvloeien, kunnen door de wederpartij niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Aqua XL B.V. aan derden worden overgedragen.

 Artikel 8 Prijzen en kosten, vooruitbetaling en zekerheidsstelling
8-1 Alle overeengekomen prijzen en andere bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen of wordt aangegeven.

8-2 Alle door derden aan Aqua XL B.V. in rekening te brengen kosten, kunnen door Aqua XL B.V. aan de wederpartij worden doorberekend.

8-3 Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, door Aqua XL B.V. in te kopen producten of af te nemen diensten, en overige door Aqua XL B.V. te maken kosten verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze door Aqua XL B.V. aan de wederpartij worden doorberekend en aanleiding geven tot het wijzigen van prijzen of tarieven, ook indien een vast bedrag was overeengekomen. Deze prijs- of tariefswijziging maakt onderdeel uit van de gesloten overeenkomst en zal geen reden tot ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst kunnen geven, behoudens het vermelde in de volgende volzin. Ingeval de wederpartij een consument is, en een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand was gekomen, kan de wederpartij de overeenkomst binnen zeven dagen nadat de prijsverhoging aan de wederpartij is medegedeeld ontbinden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan Aqua XL B.V.

8-4 Indien een vast bedrag is overeengekomen behoudt Aqua XL B.V. zich het recht voor om onvoorziene extra werkzaamheden te declareren aan de wederpartij, berekend op basis van nacalculatie.

8-5 Aqua XL B.V. kan altijd (nadere) vooruitbetaling of zekerheidsstelling verlangen van de wederpartij voor alle door Aqua XL B.V. geleverde of nog te leveren prestaties en gemaakte of te maken kosten, en bij gebreke daarvan haar werkzaamheden, diensten en/of leveranties staken of opschorten zonder dat dit enige aansprakelijkheid van Aqua XL B.V. met zich zal brengen.

8-6 Bij overeenkomsten tussen Aqua XL B.V. en de wederpartij inhoudende dat Aqua XL B.V. zaken levert, monteert en bedrijfsvaardig opstelt, zijn de kosten voor bezorging, levering, montage en bedrijfsvaardig opstellen van die zaken bij de prijs inbegrepen, tenzij anderszins is overeengekomen.  

Artikel 9 Verzendingen, leveringen en transport
9-1 Verzendingen aan of namens dan wel op verzoek van de wederpartij, zijn altijd voor rekening van de wederpartij, behoudens toezending van de algemene voorwaarden van Aqua XL B.V. aan de wederpartij op diens verzoek. Verzendingen door de wederpartij moeten door deze worden gefrankeerd, bij gebreke waarvan Aqua XL B.V. ontvangst kan weigeren zonder daardoor jegens de wederpartij tekort te schieten.

9-2 Alle verzendingen aan of namens dan wel op verzoek van de wederpartij, geschieden voor risico van de wederpartij. Indien de wederpartij een zending richt of doet richten aan Aqua XL B.V. of een derde, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de te verzenden zaak deugdelijk en veilig wordt verpakt, en ook deugdelijk en veilig verzonden wordt, bij gebreke waarvan de wederpartij aansprakelijk is voor de dientengevolge ontstane schade, waarbij de wederpartij Aqua XL B.V. in dezen vrijwaart.

9-3 Door Aqua XL B.V. aan de wederpartij, of aan een door de wederpartij aangewezen derde, te leveren goederen, zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de wederpartij. Bij levering af depot of fabriek zijn de geleverde goederen vanaf het moment van het verlaten van het depot of de fabriek voor rekening en risico van de wederpartij.

9-4 Aqua XL B.V. is bevoegd leveringen in gedeelten te verrichten.

9-5 Aqua XL B.V. neemt, met uitzondering van pallets, nimmer door haar gebruikt verpakkingsmateriaal terug. Aqua XL B.V. brengt statiegeld met betrekking tot pallets niet aan de wederpartij in rekening indien die pallets, voor rekening van de wederpartij, binnen 21 dagen na aflevering van de zaken door Aqua XL B.V., onbeschadigd en op ordentelijke wijze aan Aqua XL B.V. zijn geretourneerd. Indien aan de in de vorige volzin bedoelde retourneringsvoorwaarde niet is voldaan door de wederpartij, is de wederpartij verplicht het statiegeld terstond en zonder dat een ingebrekestelling is vereist aan Aqua XL B.V. te voldoen, en is Aqua XL B.V. gerechtigd de vervangingswaarde van de betreffende pallets bij de wederpartij in rekening te brengen.

9-6 Levering van zaken die ingevolge de overeenkomst door Aqua XL B.V. dienen te worden gemonteerd, vindt plaats op het moment dat die zaken, onbelangrijke onderdelen daargelaten, bedrijfsvaardig zijn gemonteerd en opgesteld en Aqua XL B.V. de wederpartij dat heeft medegedeeld.

Artikel 10 Uitvoering overeenkomst door Aqua XL B.V.
10-1 Voor zover door Aqua XL B.V. uit te voeren overeenkomsten het geven van trainingen en/of het geven van adviezen behelzen, hebben zij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is bepaald, het karakter van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatsverbintenis.

10-2 Het staat Aqua XL B.V. vrij te bepalen welke persoon feitelijk enige overeenkomst zal uitvoeren of enige andere prestatie zal verrichten. Enige in dezen door de wederpartij opgegeven voorkeur of gegeven aanwijzing bindt Aqua XL B.V. niet. Een mededeling van Aqua XL B.V. dat enige persoon de overeenkomst zal uitvoeren of de prestatie zal verrichten, bindt Aqua XL B.V. evenmin, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

10-3 De wederpartij is verplicht Aqua XL B.V. in staat te stellen om de op Aqua XL B.V. rustende verplichtingen uit te voeren. De wederpartij is verplicht alle door Aqua XL B.V. benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst te verschaffen, en bij ontwikkelingen die voor de uitvoering van de overeenkomst of het leveren van de prestatie van belang kunnen zijn, Aqua XL B.V. onverwijld op de hoogte te stellen.

10-4 De wederpartij is verplicht alle middelen die zich op de locatie waar de overeenkomst wordt uitgevoerd en die door Aqua XL B.V. benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, kosteloos aan Aqua XL B.V. ter beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anderszins wordt overeengekomen.

10-5 In geval van koop, of welke rechtsgrondslag ook die voor Aqua XL B.V. een verbintenis tot levering met zich meebrengt, geldt voor de wederpartij een afnameverplichting indien Aqua XL B.V. tot levering wil overgaan. Indien de wederpartij niet voldoet aan voornoemde verplichtingen, komen de gevolgen en alle daarmee gepaard gaande kosten hiervan voor rekening van de wederpartij.

10-6 Indien de wederpartij niet voldoet aan zijn afnameverplichting als voormeld in lid 10-5, is Aqua XL B.V. gerechtigd om de voor levering bestemde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, en ook gerechtigd om de voor levering bestemde zaken te verkopen en te leveren aan derden. Alle met het vermelde in de vorige volzin verband houdende kosten, waaronder in ieder geval begrepen opslagkosten, administratiekosten, transportkosten en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van de wederpartij.  

10-7 Opgegeven of overeengekomen termijnen voor uitvoering van een overeenkomst of verrichting van een andere prestatie door Aqua XL B.V., zoals levertijden en dergelijke of de termijn voor de uitvoering van de overeenkomst, gelden bij benadering en zijn niet bindend voor Aqua XL B.V., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De in de vorige volzin bedoelde termijnen gelden nimmer als fatale termijn. Indien Aqua XL B.V. niet in staat is binnen een opgegeven termijn zijn verplichtingen na te komen zal zij de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen onder opgave van de termijn waarbinnen naar redelijke verwachting wel zal worden nagekomen, zonder dat ook deze termijn voor Aqua XL B.V. bindend zal zijn.

10-8 Wanneer overeenkomsten door Aqua XL B.V. worden uitgevoerd of wat voor prestaties ook worden geleverd, ook al is de hiervoor bedongen termijn verstreken, maar deze door de wederpartij niet worden geaccepteerd, is de wederpartij niettemin verplicht de gehele prijs aan Aqua XL B.V. te voldoen.

Artikel 11 Uitvoering overeenkomst door derden 
Het staat Aqua XL B.V. vrij de aan haar gegeven opdracht, althans enige van de op haar rustende verbintenissen, geheel of gedeeltelijk te doen/laten uitvoeren door derden welke door Aqua XL B.V. worden aangewezen. Hoewel Aqua XL B.V. de nodige zorg zal betrachten bij het inschakelen van derden, kan zij geen garanties geven betreffende de door derden verrichte werkzaamheden, verleende diensten en geleverde goederen, zodat elke aansprakelijkheid van Aqua XL B.V. uit hoofde van tekortkomingen van deze derden, van welke aard ook, hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen die door Aqua XL B.V. in haar bedrijf zijn belast met de leiding van de uitvoering van de betreffende verbintenis.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen
12-1 Aqua XL B.V. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor in de meest ruime zin en in de meest volledige omvang, in het bijzonder de auteursrechten als bedoeld in artikel 15 Auteurswet, artikel 15a Auteurswet en de auteursrechten op alle werken als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet, op alle producten, gegevens, documentatiemateriaal en diensten die door Aqua XL B.V. worden gebruikt bij het uitbrengen van een offerte, het uitvoeren van een overeenkomst, het verstrekken van een advies of het doen van een aanbod, of die daar uit voortvloeien, mee samenhangen of in dat kader worden ontwikkeld. De wederpartij erkent dat Aqua XL B.V. ter zake rechthebbende is en is verplicht op de bedoelde rechten van intellectuele eigendom geen inbreuk te maken. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Aqua XL B.V. de zaken als bedoeld in de eerste volzin aan Aqua XL B.V. te retourneren, zonder daar zelf kopieën van te behouden.

12-2 De wederpartij respecteert de rechten van intellectuele eigendom van derden (zoals copyrighthouders) op producten, gegevens, documentatiemateriaal en diensten die door Aqua XL B.V. worden gebruikt bij het uitbrengen van een offerte, het uitvoeren van een overeenkomst, het verstrekken van een advies of het doen van een aanbod, of die daaruit voortvloeien, mee samenhangen of in dat kader worden ontwikkeld. De wederpartij erkent dat die derden ter zake rechthebbenden zijn en is verplicht op de bedoelde rechten van intellectuele eigendom geen inbreuk te maken.  

12-3 De wederpartij heeft het recht door Aqua XL B.V. geleverde producten, cursusmateriaal en diensten aan te wenden voor eigen gebruik, daaronder begrepen het leveren van bewijs ten behoeve van geschilbeslechting. Door Aqua XL B.V. geleverde diensten, documentatiemateriaal en producten waarop auteursrechten rusten, mogen door de wederpartij slechts na voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Aqua XL B.V. en eventuele overige rechthebbenden worden bewerkt, verveelvoudigd, gepubliceerd, verspreid, overgedragen of getoond aan derden.

12-4 Het is de wederpartij niet toegestaan de rechten zoals bedoeld in dit artikel, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Aqua XL B.V. geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in een gemeenschap, vennootschap of rechtspersoon in te brengen (dan wel een rechtshandeling te verrichten die zulks beoogt) dan wel de door Aqua XL B.V. geleverde producten, gegevens, documentatiemateriaal en diensten aan derden in gebruik te geven.

12-5 De wederpartij is verplicht alle vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige informatie die hem/haar over Aqua XL B.V. ter kennis komt, in de breedste zin des woords, volledig geheim te houden.Bedoelde geheimhoudingsplicht staat niet in de weg aan het overleggen van stukken in procedures van geschilbeslechting tussen de wederpartij en Aqua XL B.V.

12-6 De in dit artikel bedoelde verplichtingen van de wederpartij duren onverminderd voort na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen de wederpartij en Aqua XL B.V.

12-7 Indien de wederpartij de in dit artikel neergelegde verplichtingen c.q. verboden schendt, is – zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn – de wederpartij aan Aqua XL B.V. een onmiddellijk opeisbare boete van € 22.500,00 per overtreding verschuldigd, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van € 450,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Aqua XL B.V. op volledige schadevergoeding alsmede op het vorderen van beëindiging en/of ongedaanmaking van de overtreding.

12-8 Overtreding van de hiervoor genoemde verbods- en gebodsbepalingen door een derde komt, indien deze derde op welke wijze dan ook aan de wederpartij gerelateerd is, voor rekening van de wederpartij.

12-9 Het staat Aqua XL B.V. vrij om een of meerdere aparte geheimhoudingsovereenkomsten te tekenen met de wederpartij. Indien een of meerdere van deze geheimhoudingsovereenkomsten strijdig zijn met het bepaalde in dit artikel, gelden telkens de voor Aqua XL B.V. meest gunstige voorwaarden.

Artikel 13 Tekortkoming, ontbinding, opschorting en onderzoek kredietwaardigheid

13-1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem/haar rustende verbintenis jegens Aqua XL B.V., zal hij/zij daarvoor reeds in verzuim zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. De tekortkoming wordt vermoed aan de wederpartij te zijn toe te rekenen.

3-2 Aqua XL B.V. heeft – onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek doch zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of andere aankondiging vooraf vereist zal zijn – het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij buitengerechtelijke schriftelijke verklaring, dan wel uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten, zulks geheel te harer keuze, indien:

 1. aan Aqua XL B.V. de kredietwaardigheid van de wederpartij niet is gebleken ingevolge het bepaalde in lid 13-3;
 2. bij het handelsregister een voorstel is gedeponeerd tot zuivere splitsing of afsplitsing van de wederpartij;
 3. de wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien ten aanzien van de wederpartij toepassing van een schuldsanering wordt uitgesproken;
 4. onder of ten laste van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij;
 5. een onderhands akkoord door de wederpartij wordt aangeboden;
 6. ingevolge de daartoe strekkende wettelijke bepalingen mededeling van betalingsonmacht door de wederpartij wordt gedaan;
 7. het bedrijf van de wederpartij in liquidatie treedt of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, waaronder begrepen de overdracht dan wel verpanding van een belangrijk deel van zijn/haar vorderingen;
 8. de wederpartij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten;
 9. de wederpartij zijn verplichtingen jegens Aqua XL B.V. niet nakomt, de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of ernstig verhindert, of hoe dan ook in strijd handelt met enige bepaling van enige tussen partijen gesloten overeenkomst;
 10. de wederpartij Aqua XL B.V. gegevens heeft verschaft die van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en die niet correct en/of niet volledig zijn;
 11. Aqua XL B.V. goede grond heeft te vrezen dat een of meer situaties als bedoeld in sub a tot en met j zullen plaatsvinden.

In de gevallen als bedoeld in sub a tot en met k, heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding uit welken hoofde dan ook. In deze gevallen zal al hetgeen Aqua XL B.V. nog van de wederpartij te vorderen heeft, terstond opeisbaar worden, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. In de gevallen als in sub i en sub j bedoeld is de wederpartij bovendien verplicht de hierdoor door Aqua XL B.V. geleden schade te vergoeden.

13-3 Het staat Aqua XL B.V. te allen tijde, hetzij voor hetzij na het sluiten van de overeenkomst, vrij de kredietwaardigheid van de wederpartij te onderzoeken. De vraag of van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt, staat uitsluitend ter beoordeling aan Aqua XL B.V. De wederpartij staat Aqua XL B.V. bij voorbaat toe, hiertoe informatie op te vragen bij welke derde of instantie dan ook.

13-4 De wederpartij heeft eerst het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer Aqua XL B.V. zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, behoudens in de gevallen als genoemd in lid 13-2, en slechts na Aqua XL B.V. bij schriftelijke aanmaning een redelijke termijn, die te allen tijde minstens de helft van de oorspronkelijke levertijd bedraagt, te hebben verleend om haar verplichtingen alsnog na te komen.

13-5 Indien het inzicht in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich na contractsluiting wijzigen, kan dat Aqua XL B.V. niet toegerekend worden en kan de wederpartij daaraan geen rechten ontlenen om te reclameren dan wel de bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13-6 Indien zich een of meer van de situaties als bedoeld in lid 13-2 sub a tot en met j voordoen of indien er grond is om te vrezen dat een of meer van de situaties als bedoeld in lid 13-2 sub a tot en met j zich voor dreigen te doen, is de wederpartij verplicht Aqua XL B.V. daarvan terstond op de hoogte te brengen.  

Artikel 14 Reclames
14-1 Op straffe van verval van zijn/haar recht tot reclameren dient de wederpartij eventuele reclames (protesten) terzake de uitvoering van de (deel)overeenkomst – althans de prestatie van welke aard ook – van Aqua XL B.V. binnen acht dagen na de uitvoering van de betreffende (deel)overeenkomst – althans prestatie – schriftelijk aan Aqua XL B.V. te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Bij reclames die betrekking hebben op door Aqua XL B.V. uitgevoerd werk van stoffelijke aard en/of op door Aqua XL B.V. geleverde zaken, bedraagt de in de vorige volzin genoemde termijn niet acht dagen maar vier weken.

14-2 Geringe afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of gewichtstolerantie, dan wel volgens verkeersopvattingen eigen zijn aan natuurproducten, alsmede de levering van meer materialen die redelijkerwijs noodzakelijk in verband met uitval, verwerkingsverlies en dergelijke, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.

14-3 Aqua XL B.V. dient door de wederpartij, op straffe van verval van zijn/haar rechten, in staat te worden gesteld ingediende reclames te (doen) onderzoeken. De wederpartij dient Aqua XL B.V. te allen tijde de mogelijkheid te bieden eventuele gebreken/onvolkomenheden te herstellen. De kosten die het onderzoek naar eventuele gebreken/onvolkomenheden met zich brengt, komen volledig voor rekening van de wederpartij indien de vermeende gebreken/onvolkomenheden niet blijken te bestaan of niet voor rekening van Aqua XL B.V. komen.

14-4 Bij het bereiken van overeenstemming zal, indien Aqua XL B.V. dat gewenst acht, een schriftelijke vaststellingsovereenkomst worden opgesteld die door Aqua XL B.V. en de wederpartij dient te worden ondertekend.

14-5 Ingeval de klacht door Aqua XL B.V. gegrond wordt bevonden zal zij slechts gehouden zijn om de wederpartij schadeloos te stellen ten bedrage van maximaal de marktwaarde van de geleverde prestatie, dan wel om tot het (geheel of gedeeltelijk) opnieuw verrichten van de prestatie (zoals het uitvoeren van de overeenkomst) over te gaan, een en ander te harer keuze. De door de wederpartij hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor enige vorm van overdracht.

14-6 Reclames met betrekking tot de factuur dienen op straffe van verval van rechten, schriftelijk en binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden. De voorgaande volzin laat het verval van rechten ingevolge de voorgaande leden, onverlet.

14-7 Reclameren schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15-1    Aqua XL B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt hetgeen daarover in artikel 16 wordt bepaald;
 2. daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn/haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem/haar te werk zijn gesteld dan wel die anderszins binnen de risicosfeer van de wederpartij vallen;
 3. afwijkingen, gebreken, ondeugdelijkheden, fouten en/of functionele ongeschiktheid in/van materialen, zaken of gegevens afkomstig van of aanwezig bij de wederpartij, zijn/haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem/haar te werk zijn gesteld dan wel anderszins binnen de risicosfeer van de wederpartij vallen;
 4. een verplichtende overheidshandeling.

15-2 Aqua XL B.V. is niet aansprakelijk voor door of namens haar verstrekte adviezen, uitgebrachte offertes of aanbiedingen, geleverde producten, verrichte diensten, of welke geleverde prestatie dan ook, behoudens in geval van aan Aqua XL B.V. toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid.

15-3 De toepassing en het gebruik van door Aqua XL B.V. verstrekte adviezen en gegeven trainingen/oefeningen door de wederpartij zijn geheel voor eigen risico van de wederpartij.

15-4 Iedere (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Aqua XL B.V. en/of degenen voor wie hij krachtens de wet aansprakelijkheid mocht dragen, voor schade, ongeacht in welke vorm en ongeacht uit welken hoofde, is, behoudens in geval van aan Aqua XL B.V. toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot het factuurbedrag van de transactie waaruit de schade is voortgekomen, met dien verstande dat indien een opdacht een looptijd heeft van meer dan een half jaar de aansprakelijkheid tevens is beperkt tot het factuurbedrag ter zake van het half jaar voorafgaand aan het moment waarop de schade veroorzakende gedraging heeft plaatsgevonden. De in de vorige volzin bedoelde aansprakelijkheid is tevens beperkt tot het bedrag waarvoor in het betreffende geval de aansprakelijkheidsverzekering, indien die is afgesloten, dekking biedt en is tevens in ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 45.000,00.

15-5 Aqua XL B.V. is nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij en/of derden geleden gevolgschade, opzichtschade of bedrijfsschade, behoudens in geval van aan Aqua XL B.V. toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid.

15-6 De wederpartij vrijwaart Aqua XL B.V. tegen aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, en in ieder geval (doch niet uitsluitend) tegen schade welke veroorzaakt is door nalatigheid van de wederpartij, dan wel toe te rekenen is aan de wederpartij, voor zover Aqua XL B.V. daarvoor al aansprakelijkheid zou dragen.

15-7 Iedere aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid van Aqua XL B.V. vervalt in ieder geval wanneer de wederpartij zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Aqua XL B.V. zodanige handelingen (waaronder begrepen: nalaten) verricht of doet verrichten dat de gegrondheid van de aanspraken van de wederpartij op Aqua XL B.V. niet meer behoorlijk zal kunnen worden onderzocht.

15-8 Alle aanspraken van de wederpartij op Aqua XL B.V. vervallen indien de wederpartij niet binnen één jaar na het bekend worden, althans het bekend behoren te zijn, met het tekortschieten van Aqua XL B.V., tot rechtsvervolging of schriftelijke aanmaning overgaat.

15-9 Indien Aqua XL B.V. aansprakelijk is voor geleden schade, is de wederpartij te allen tijde verplicht om alle maatregelen te treffen die de door Aqua XL B.V. te betalen vergoeding zo beperkt mogelijk houdt.

15-10 Zodra zaken, materialen, gereedschappen of onderdelen benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst zijn aangevoerd ter plaatse van het uitvoeren van de overeenkomst, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade of waardevermindering, van welke aard ook, die daaraan optreedt, zoals brandschade, molest of waterschade, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Aqua XL B.V.

Artikel 16 Overmacht
16-1 Alle van de wil van Aqua XL B.V. onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het sluiten van een overeenkomst of het doen van een al dan niet bindend aanbod reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst of het gestand doen van het aanbod blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen:

 1. natuurrampen;
 2. belemmering door derden;
 3. belemmering in het vervoer in het algemeen;
 4. gehele of gedeeltelijke werkstakingen;
 5. oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van goederen en/of diensten welke door Aqua XL B.V. benodigd zijn en betrokken moeten worden;
 6. werkliedenuitsluitingen;
 7. verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Aqua XL B.V. of de wederpartij;
 8. nalatigheden van leveranciers van Aqua XL B.V. waaronder begrepen niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Aqua XL B.V.;
 9. ex- en importverboden;
 10. gehele of gedeeltelijke mobilisatie;
 11. belemmerende maatregelen van enige overheid;
 12. brand;
 13. storingen en ongevallen in het bedrijf of van Aqua XL B.V. dan wel derden, waaronder in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen storingen in het internet, de elektriciteit of het e-mailverkeer;
 14. vervoersproblemen, waaronder begrepen storingen en ongevallen in de middelen van vervoer van Aqua XL B.V. dan wel derden;
 15. storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie; p. het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen;
 1. tekortkomingen aan de zijde van personeel van Aqua XL B.V. of door Aqua XL B.V. ingeschakelde derden;
 2. ziekte van Aqua XL B.V., van personeel van Aqua XL B.V. of van door Aqua XL B.V. ingeschakelde derden;
 3. zware weersomstandigheden; leveren voor Aqua XL B.V. overmacht op, die haar ontheft van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst, het gestand doen van een aanbod of het leveren van een andere prestatie, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

16-2 Aqua XL B.V. is in deze of dergelijke gevallen en omstandigheden als bedoeld in lid 16-1 gerechtigd, zulks geheel te harer beoordeling, om zonder rechterlijke tussenkomst:

 1. een al dan niet bindend aanbod op te schorten, te wijzigen of in te trekken;
 2. een overeenkomst met de wederpartij te ontbinden of de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst op te schorten, respectievelijk te wijzigen; totdat de overmacht opleverende omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

16-3 Ingeval van opschorting, wijziging, intrekking en/of ontbinding op grond van lid 16-2, is Aqua XL B.V. gerechtigd terstond betaling te verlangen van de wederpartij voor reeds geleverde materialen, al dan niet verwerkt, en reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud
17-1 Indien Aqua XL B.V. roerende zaken levert, geschiedt dit onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij volledig voldoet aan al zijn/haar op enig moment jegens Aqua XL B.V. bestaande verplichtingen wegens het leveren van roerende zaken (vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door de vervreemder aan de verkrijger krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door de vervreemder aan de verkrijger krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de verkrijger verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten), met dien verstande dat de roerende zaken wel reeds voor rekening en risico van de wederpartij zijn. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot met de voornoemde roerende zaken gemaakte nieuwe of gewijzigde zaken.

17-2 Zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, nemen de wederpartij en door hem/haar ingeschakelde derden op eigen rekening en risico alle benodigde zorg in acht en treffen zij voor eigen rekening en risico alle dienstige maatregelen om deze zaken af te scheiden en afgescheiden te houden van andere, al dan niet bij de wederpartij aanwezige, zaken en zullen zij op eigen rekening en risico al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking en zaakvorming te voorkomen. Ingeval er toch sprake is van vermenging, natrekking en/of zaakvorming, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Aqua XL B.V. terstond ten behoeve van Aqua XL B.V., zulks ter beoordeling en ter keuze van Aqua XL B.V., de vermenging, natrekking en/of zaakvorming ongedaan te maken, dan wel een pandrecht te vestigen op de zaak/zaken die zijn ontstaan of gewijzigd met de geleverde zaak/zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud zich onverhoopt niet tot die nieuwe of gewijzigde zaak/zaken uitstrekt.

17-3 Indien zich een of meer situaties voordoen als bedoeld in artikel 13 lid 2 sub a tot en met j, en/of indien Aqua XL B.V. goede grond heeft te vrezen dat een of meer van deze situaties zullen plaatsvinden, en/of indien de tussen Aqua XL B.V. en de wederpartij bestaande overeenkomst wordt ontbonden, heeft Aqua XL B.V. het recht de in lid 17-1 bedoelde zaken onverwijld en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, terug te vorderen en tot zich te nemen. Aqua XL B.V. heeft in dat kader ook het recht om de zaken op eigen initiatief tot zich te nemen en is in dat kader bevoegd – voor zover noodzakelijk machtigt de wederpartij Aqua XL B.V. reeds nu voor alsdan daartoe – om door Aqua XL B.V. verrichte prestaties ongedaan te maken, om vermenging, natrekking en/of zaakvorming ongedaan te maken, en tevens om de plaatsen te betreden waar de zaken zich bevinden.

17-4 Zolang de wederpartij niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is het hem/haar verboden om de in lid 17-1 bedoelde zaken buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden, te bezwaren of ten aanzien van deze zaken welke beschikkingsdaad dan ook te verrichten.

17-5 De wederpartij is gehouden derden die zich op de zaken als bedoeld in lid 17-1 op welke wijze dan ook willen verhalen, te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Aqua XL B.V.

17-6 Indien derden zich – mogelijk – willen verhalen op de zaken als bedoeld in lid 17-1, is de wederpartij verplicht om Aqua XL B.V. daarvan terstond op de hoogte te stellen.

 Artikel 18 Betaling door de wederpartij en invordering door Aqua XL B.V.
18-1 Betaling door de wederpartij aan Aqua XL B.V. dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval krachtens een tussen Aqua XL B.V. en de wederpartij bestaande overeenkomst een bronboring wordt uitgevoerd en vervolgens een installatie wordt opgeleverd, dient, in afwijking van de eerste volzin, vijftig procent van de overeengekomen prijs te worden voldaan binnen veertien dagen na de uitvoering van de bronboring en vijftig procent van de overeengekomen prijs te worden voldaan binnen veertien dagen na oplevering van de installatie, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.

18-2 Betaling door de wederpartij dient te geschieden door betaling van geld in euro’s en wel door storting op een door Aqua XL B.V. aan te geven bank- of girorekening dan wel op een wijze welke door Aqua XL B.V. wordt aangewezen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

18-3 Betaling door de wederpartij dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening.

18-4 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen. Aan enige daarvan afwijkende aanwijzing door de wederpartij komt geen betekenis toe.

18-5 De bewijslast van een betaling en de ontvangst door Aqua XL B.V. van enige betaling berust bij de wederpartij. Een kwitantie van Aqua XL B.V. dan wel enig ander middel tot bewijs van enige betaling, dan wel een reeks hiervan, kan/kunnen niet het bewijsvermoeden van enige andere – hetzij eerdere hetzij latere – betaling opleveren.

18-6 Aqua XL B.V. is gerechtigd tussentijds te factureren. Aqua XL B.V. is voorts te allen tijde, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd om vooruitbetaling of betaling van een voorschot, dan wel andere zekerheidsstelling tot haar genoegen, te verlangen, binnen een door hem te stellen termijn. Indien de wederpartij daaraan geen gevolg geeft, staat het Aqua XL B.V. vrij de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen of op te schorten, zonder dat zij ter zake enige aansprakelijkheid zal dragen.

18-7 Door de enkele niet-tijdige betaling treedt de wederpartij in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, en ongeacht de reden of oorzaak van de niet-tijdige betaling. Niet-tijdige betaling wordt geacht aan de wederpartij te kunnen worden toegerekend.

18-8 De wederpartij is verplicht, indien de betaling van het verschuldigde niet tijdig door Aqua XL B.V. is ontvangen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling door deze laatste zal zijn vereist, aan Aqua XL B.V. een rente ad 1% per (gedeelte van een) kalendermaand te vergoeden, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, gerekend vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is.

18-9 Voorts is de wederpartij, in een geval als in lid 18-8 bedoeld, verplicht aan Aqua XL B.V. alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder de volledige kosten van juridische bijstand, advocaat, gemachtigde, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

18-10 Deze buitengerechtelijke kosten als bedoeld in lid 18-9 bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 300,00. De buitengerechtelijke kosten worden verhoogd met alle kosten voor juridische bijstand, advocaat, gemachtigde, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

18-11 Indien de wederpartij in verzuim is, is hij/zij gehouden om aan Aqua XL B.V. op eerste verzoek afdoende zekerheid te bieden voor de door de wederpartij verschuldigde hoofdsom, rente en kosten.

18-12 Dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op andere vorderingen van Aqua XL B.V. op de wederpartij, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 19 Huur van zaken door de wederpartij
19-1 In geval van huur van een zaak van Aqua XL B.V. door de wederpartij, is de wederpartij gehouden als een goed huurder voor deze zaak te zorgen en deze alleen te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksinstructies en de overeengekomen bestemming.

19-2 De gehuurde zaak mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Aqua XL B.V. niet worden verplaatst naar een andere locatie dan de locatie(s) waarvoor de zaak is gehuurd en/of waarop de zaak door Aqua XL B.V. is geïnstalleerd.

19-3 Het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan of anderszins waardevermindering van de gehuurde zaak, ligt bij de wederpartij vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de zaak bij de wederpartij.

19-4 Het is de wederpartij niet toegestaan de gehuurde zaak zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Aqua XL B.V. op welke wijze dan ook te verhuren, te vervreemden, te bezwaren, aan derden ter beschikking te stellen of aan derden in gebruik te geven.

19-5 Het onderhavige artikel is van overeenkomstige toepassing ingeval zaken door Aqua XL B.V. aan de wederpartij in (bruik)leen worden gegeven.

 Artikel 20 Beproeving
20-1 De wederpartij heeft het recht om binnen drie weken na oplevering van een technisch installatiewerk of een onderdeel daarvan, het technische installatiewerk of het betreffende onderdeel daarvan door Aqua XL B.V. te laten beproeven, mits de wederpartij dit binnen twee weken voordat oplevering plaatsvond schriftelijk aan Aqua XL B.V. kenbaar heeft gemaakt.

20-2 Beproeving dient om vast te stellen of het technische installatiewerk of het onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen voor zover dit op het tijdstip van beproeving mogelijk is.

20-3 De wederpartij en Aqua XL B.V. stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast.

20-4 Ten behoeve van de beproeving stelt Aqua XL B.V. kosteloos personeel en meetapparatuur ter beschikking. De overige kosten voor de beproeving, zoals brandstof, elektrische energie, water en ballast, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 21 Garantie
21-1 Indien de wederpartij bewijst dat binnen drie maanden nadat Aqua XL B.V. zaken heeft geleverd en/of gemonteerd, gebreken zijn ontstaan aan die zaken, welke gebreken uitsluitend of hoofdzakelijk het directe gevolg zijn van gebreken aan materialen die van Aqua XL B.V. afkomstig zijn, of die uitsluitend of hoofdzakelijk het directe gevolg zijn van een gebrekkige vervaardiging door Aqua XL B.V. dan wel een fout in de door Aqua XL B.V. ontworpen constructie, zal Aqua XL B.V. de wederpartij schadeloos stellen ten bedrage van de marktwaarde van de zaken, dan wel de zaken herstellen of vervangen, een en ander te harer keuze.

21-2 Het bepaalde in lid 21-1 geldt met dien verstande dat de garantie van Aqua XL B.V. op door haar geleverde zaken die zij heeft betrokken van derden, nimmer een groter bereik heeft dan de garantie die door de leverancier van de zaak wordt verleend.

21-3 De door de wederpartij aan lid 21-1 te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor enige vorm van overdracht.

21-4 het bepaalde in dit artikel geldt met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, met dien verstande dat – in plaats van het bepaalde in lid 14-2 dat klachten binnen acht dagen, respectievelijk vier weken, na de uitvoering van de betreffende (deel)overeenkomst/prestatie dienen te worden gemeld – voor een beroep op de garantie klachten binnen acht dagen, respectievelijk vier weken, na het ontstaan van het gebrek dienen te worden gemeld.

21-5 Geen garantie in de zin van lid 21-1 bestaat in geval van gebreken die zijn ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. slijtage;

 1. onoordeelkundig(e) gebruik, opslag, behandeling of onderhoud van de zaken;
 2. overheidsvoorschriften aangaande de aard of kwaliteit van de zaken;
 3. fouten of gebreken in, dan wel functionele ongeschiktheid van, door de wederpartij verschafte of ter beschikking gestelde gegevens, tekeningen, aanwijzingen, orders, materialen, zaken, installaties en/of gereedschappen;
 4. reeds aanwezige gebreken in of aan te onderhouden installaties of werken.

21-6 Eveneens bestaat geen garantie in de zin van lid 21-1 indien:

 1. door de wederpartij veranderingen zijn aangebracht aan de zaken;
 2. de wederpartij tekort geschoten is in enige jegens Aqua XL B.V. bestaande verplichting.

21-7 De garantieverplichtingen van Aqua XL B.V. op grond van het onderhavige artikel bestaan alleen indien de wederpartij een onderhoudscontract met Aqua XL B.V. heeft afgesloten, en bestaan tevens alleen binnen Nederland, een en ander tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.

21-8 De garantieverplichtingen van Aqua XL B.V. op grond van het onderhavige artikel bestaan niet indien de daarmee samenhangende kosten hoger zijn dan de voor de levering van de desbetreffende zaken of de uitvoering van de verrichte (montage)werkzaamheden overeengekomen prijs.

Artikel 22 Wijziging algemene voorwaarden
Aqua XL B.V. is bevoegd de door haar gehanteerde algemene voorwaarden te wijzigen. Op enige overeenkomst worden, zijn en blijven van toepassing de door Aqua XL B.V. gehanteerde algemene voorwaarden zoals deze golden toen de overeenkomst werd gesloten en die daarop van toepassing zijn geworden. Indien echter gedurende de looptijd van enige overeenkomst, de gewijzigde door Aqua XL B.V. gehanteerde algemene voorwaarden aan de wederpartij worden toegezonden of ter hand gesteld, en de wederpartij hier niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk tegen protesteert, worden de gewijzigde door Aqua XL B.V. gehanteerde algemene voorwaarden op de betreffende overeenkomst van toepassing in plaats van de eerder toepasselijke door Aqua XL B.V. gehanteerde algemene voorwaarden. Protesteert de wederpartij tijdig, dan blijven de door Aqua XL B.V. gehanteerde algemene voorwaarden die reeds golden van toepassing op die overeenkomst, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten.

Artikel 23 Geschillen
23-1 Op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, op alle offertes, adviezen en aanbiedingen, van welke aard dan ook, en alle prestaties, van welke aard dan ook, van Aqua XL B.V., aangegaan met, uitgebracht aan, verricht voor, verricht in opdracht van, of verricht ten behoeve van, de wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook op de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23-2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende, lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

23-3 De wederpartij is, indien hij/zij in het ongelijk wordt gesteld, verplicht alle proceskosten aan Aqua XL B.V. te vergoeden, waaronder begrepen de volledige door Aqua XL B.V. gemaakte kosten ter zake van rechtsbijstand, zoals deze blijken uit de declaratie van de betreffende rechtsbijstandverlener.

23-4 Van elk geschil tussen Aqua XL B.V. en de wederpartij is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen, en in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Aqua XL B.V. is gevestigd en die het dichtst is gelegen bij de vestigingsplaats van Aqua XL B.V.